Tilbage

Vejledere:

Peter Møller Rasmussen,
Ph.d.-studerende, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Søren Vadstrup, 
Lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Hans Peter Dinesen, 
Art Director, Dinesen

Rikke Sandbugt og Ragna Hatland,
Studio SandLand

Line-Gry Hørup,
Formgiver, Asterpile Studio

Lærke Lyhne,
Alkymist

Skjold Rambow,
Billedkunstner

Ramaz Kiknadze,
Arkitekt, underviser, VAADS, Free University, Tbilisi

Temur Gugeshashvili,
Snedker, Oni, Georgien

Guro Sollid,
Lektor, Institut for Bygningskunst, By og Landskab, Det Kongelige Akademi

Kristine Annabel Torp,
Adjunkt, Institut for Bygningskunst, By og Landskab, Det Kongelige Akademi

Tilmelding:

Senest 14. juni kl. 12.00

Mere om hvordan her

200 YEARS LATER

Tidsrum:

18 juli – 1 august 2022

Hvor:

Vrå, Sønderjylland

( DK )

Monster?

I den grå skumring svinger de deres tunge hoveder lavt over sorte pløjemarker som for at opfange en fært. De sidder på hug i nattens kolde, klare sorte, de venter på os i mørket før daggry i længst forladte udhuse. De skuler på os med reptilske øjne bag tonede ruder fra ondskabsfulde, rovdyrsagtige biler på afsides tankstationer. Om morgenen svinger de sig lydløst ind i skyggerne. De opløses simpelthen, som fantomer eller spøgelser, og alligevel er det sådan, at deres antal ikke er mindre og deres tilstedeværelse usvækket.

Monstre overvåger grænserne for det normale, det mulige og det gode. De er advarsler*, forfærdelige visioner om hvad vi skal beskytte os imod. Og dermed forener de os, de forhindrer os i at vandre for langt væk fra stien. De giver os en fælles, selvdefinerende og kulturelt produceret følelse af et ydre mørke.

Inden for arkitektfaget fremlægges ofte rene og uangribelige scenarier, positive og glatte visioner om det bedre liv, de mere ansvarlige måder osv. Denne praksis er en monstermaskine: Den producerer løbende sine egne monstrøse bagsider, uanset om de er techno-dystopiske, økonomisk usunde, asociale, ubæredygtige eller på anden måde ikke i overensstemmelse med den foretrukne doktrin.

Men husk, Frankensteins virkelige synd var ikke, at han skabte monstret, men at han vendte sig bort fra det**. Først da blev det hadefuldt, først da voksede monstrets fortvivlelse og ondskab som en bitter spejling af vores dårlige forventninger. For monstrene er vi monstre.***

Monstre er forstyrrende hybrider, hvis usammenhængende kroppe gør dem umulige at klassificere. Og det er det, der gør dem så farlige: De er en form suspenderet mellem former, en forandring i gang med at ske, en ejendommelighed, der truer med at opløse de forskelle, vi forstår som meningsfulde.****Det, som ændrer sig eller skal til at ændre sig, er sært. Vi ser i det både det velkendte, som det er, og det ubeskriveligt fremmede, det bliver. Virkelige og uvirkelige, sovende uden at sove, bebor monstre det landlige imaginarium. De destabiliserer etablerede ordener og tvinger os til at revurdere kulturelle antagelser*****. Og som sådan er monstre altid også en metabolisk kraft; de er agenter for forandring, tilblivelse og genforhandling af identiteter og betydninger.

*
‘the monstrum is etymologically “that which reveals”, “that which warns”(…)’
Cohen, Jeffrey Jerome. “Monster Culture (Seven Theses)”. In Monster Theory: Reading Culture, edited by Jeffrey Jerome Cohen, 4. Minnesota: University of Minnesota Press, 1996.

**
Latour, Bruno. “Love your monsters”. Online udgivelse, 2014. > link

***
“Station Eleven”. Tv-serie, HBO, 2021-2022.

****
Cohen, Jeffrey Jerome. “Monster Culture (Seven Theses)”. In Monster Theory: Reading Culture, edited by Jeffrey Jerome Cohen, 6. Minnesota: University of Minnesota Press, 1996.

*****
Ibid, 20.

200 Years Later

På dette års sommerskole er Mary Shelleys gotiske science fictionroman Frankenstein det fælles udgangspunkt for diskussioner om økologi, monstre, særhed og vores gensidige, evigt skiftende relation til vores ‘andet’.

Sommerskolen vil indeholde følgende aktiviteter:

( 1 )

Der arbejdes på de faciliteter til et nyt residency, som blev påbegyndt på sidste års sommerskole, herunder etableres der værksted og en sauna. Residency-programmet henvender sig til forskellige faggrupper, som samles i og omkring Dinesens faciliteter i Vrå, Sønderjylland. Den landlige lokalitets bygninger, biologi og landskab bliver fælles grund for disse udvekslinger.

( 2 )

Der vil blive afholdt workshops med tegnestuen Studio SandLand, alkymist Lærke Lyhne og billedkunstner Skjold Rambow. Formgiver Line-Gry Hørup vil holde oplæg om The Mary Shelley Facsimile Library, arkitekterne Guro Sollid og Kristine Annabel Torp vil holde oplæg om Monstrøse Landskaber og designduoen Christian and Jade vil holde oplæg om projektet The Weight of Wood.

( 3 )

Der vil være deltagelse af georgiske studerende og undervisere i forbindelse med samarbejdet Onis Skola. Onis Skola er et samarbejde mellem Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur, Fair Trees Fund, Dinesen, Oni Municipality og VAADS Free University (Tbilisi). Projektet er støttet af Den Ny Demokratifond.

( 4 )

Konkret undervisning fra Dinesen inkluderer introduktion til Dinesen, rundtur i produktion og værksteder.

( EN )

Monster?

In the gray dusk they swing their heavy heads low over black turned fields, as if to take a scent. They crouch in the cold, clear black of night, they await us in the predawn dark of long abandoned outhouses, they leer at us with reptilian eyes from behind the tinted windows of vicious, predatory cars at remote gasoline stations. Come morning, they swing and lope soundlessly into the shadows. They simply dissolve, like phantoms or ghosts, and yet it is so that their numbers are no less and their presence preserved.

Monsters police the borders of the normal, the possible and the good. They are warnings*, horrible visions of what we must protect ourselves against. And so they unite us, they keep us from wandering too far off the beaten track. They lend to us a shared, self-defining and culturally produced sense of an outer dark.

Within the architectural profession, clean and unimpeachable scenarios are often put forth, positive and smooth visions of the better life, the more responsible ways, etc. This practice is a monster machine: It continuously produces its own monstrous rear sides, whether they be techno-dystopian, financially unsound, anti-social, unsustainable or in any other way noncompliant to the favored doctrine.

But remember, the real sin of Frankenstein was not that he created the monster, but that he turned away from it**. Only then did it become hateful, only then did the monster’s despair and wickedness grow as the bitter reflection of our ill expectations. To the monsters, we are the monsters.***

Monsters are disruptive hybrids whose incoherent bodies make them impossible to classify. And that is what makes the monster so dangerous: it is a form suspended between forms, a change in the process of happening, a peculiarity that threatens to dissolve the differences we understand as meaningful.**** What changes or is about to change is strange. We see in it both the familiar that it is and the indescribably foreign that it becomes. Real and unreal, sleeping without sleeping, monsters inhabit the rural imaginarium. They destabilize established orders and force us to reevaluate cultural assumptions *****. And as such, they are always also agents of change, of becoming and renegotiation of identities and meanings.

200 Years Later

At this year’s summer school, Mary Shelley’s gothic science fiction novel Frankenstein is the common starting point for discussions about ecology, monsters, strangeness and our reciprocal, ever-changing relationship to our ‘other’.

The summer school will contain following activities:

( 1 )

Work is continued on the facilities for a new residency, which was started at last year’s summer school, including the establishment of a workshop and a sauna. The residency program is aimed at various professional groups, which gather in and around Dinesen’s facilities in Vrå, Southern Jutland. The buildings, biology and landscape of the rural locality become common ground for these exchanges.

( 2 )

Workshops will be held by the design studio Studio SandLand, alchemist Lærke Lyhne and visual artist Skjold Rambow. Designer Line-Gry Hørup will give a presentation on The Mary Shelley Facsimile Library, architects Guro Sollid and Kristine Annabel Torp will give a presentation on Monstrous Landscapes and the design duo Christian and Jade will give a presentation on the project The Weight of Wood.

( 3 )

There will be participation of Georgian students and teachers in connection with the collaboration Onis Skola. Onis Skola is a collaboration between Royal Danish Academy, Institute of Architecture and Culture, Fair Trees Fund, Dinesen, Oni Municipality and VAADS Free University (Tbilisi). The project is supported by The New Democracy Fund.

( 4 )

The teaching from Dinesen includes an introduction to Dinesen, a tour of production and workshops.